Rekvizīti

SIA “RGS6”

Reģistrācijas Nr. 40103846622

Faktiskā adrese: Rindas iela 44, Ventspils, LV -3602

Juridiskā adrese: Jaunzemu iela 4-9, Mārupe, LV-2167

Banka: AS ,,Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV57HABA0551039318814